Néhány releváns találat:

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Q&C hangsúlyosan figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére.

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Q&C a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.


1. Bevezetés

Mint Q&C Magyarország Kft. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30), kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.q-c.hu címen elérhető szolgáltatásaink adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a
www.q-c.hu/adatvedelem/ címen.

Az adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan felmerülő további kérdésekben álunk felhasználóink szíves rendelkezésére, kérdéseit  írja meg nekünk!     

A Q&C Magyarország Kft. és teljes csapata elkötelezettek vagyunk felhasználóink és partnereink személyes adatainak védelmében, mely adatokat bizalmasan kezelünk, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, melyek közül kiemelnénk a következőket:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme

A Q&C Magyarország Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Tájékoztatjuk adatközlő ügyfeleinket, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A q-c.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a q-c.hu portál látogatása során a Q&C Magyarország  Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, statisztikák készítése, fejlesztési célok és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, monitorfelbontása, színmélysége és az operációs rendszerének a típusa (a google analytics rendszer alapján).

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t , az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-t kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie (vagy süti) megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a cookie-ké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

3.2. online és offline megrendelések

Online és offline megrendelések feladásához előzőleges regisztráció nem szükséges. Online megrendelés esetén, a megrendelő a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés megerősítésekor küldi el. Offline megrendelések esetén a vásárláshoz, illetve bérléshez szükséges adatok a tejesítést követően kerülnek be a rendszerünkbe.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre annak függvényében változik, hogy a megrendelés bérleti viszony létesítésére, vagy vásárlásra vonatkozik illetve a megrendelő jogi státuszától függően (magánszemély, egyéni cég, cég, szervezet) az alábbiak lehetnek: név, sz. ig. szám, lakcím, anyja neve, születési hely,- idő, telepítés helye/szállítási cím, postázási cím, telefonszám, fax szám, e-mail cím, cég neve/szervezet neve, aláírásra jogosult személy neve, kapcsolattartó neve, adószám és cégjegyzékszám.

3.3. q-c.hu hírlevél

Megrendeléstől függetlenül mind a látogatók mind a megrendelők feliratkozhatnak hírlevél szolgáltatásunkra.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre látogatók esetében: név és e-mail cím, megrendelők esetében a megrendeléssel egyidejűleg közölt adatok. A hírlevél szolgálat minden esetben visszamondható utólag is.

3.4. Pályázatok kezelése

Amennyiben karrier oldalon tett tátogatása során kedvet kap a Q&C Magyarország Kft. csapatához csatlakozni, megteheti az első lépéseket és elküldheti álláspályázatát és motivációs levelét e-mailben a megadott címre.

Az adatkezelés célja: a pályázó megfelelőségének vizsgálata az adott állásra vonatkozóan, a pályázó értesítése interjúra hívás esetén, további kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím és a pályázó által gondolt és megadott, pályázatba és motivációs levélbe foglalt további adatok. A pályázók személyes adatait semmilyen reklám célra nem használjuk fel és harmadik felnek nem adjuk ki.

3.5. Franchise lehetőségek

Az oldalunkat látogató érdeklődőknek lehetőségük van további információt kérni vagy akár csatlakozást kezdeményezni Franchise hálózatunkhoz név, telefonszám és e-mail cím megadásával. Az érdeklődők adatait semmilyen reklám célra nem használjuk fel és harmadik felnek nem adjuk ki.

3.6. Gyakran Ismételt Kérdések

Azon látogatóink számára, akik a Gyakori kérdések oldalunkon nem találnak megfelelő választ a felmerülő kérdéseikre, lehetőséget nyújtunk további érdeklődésüknek e-mail cím megadásával. A kérdezők adatait semmilyen reklám célra nem használjuk fel és harmadik felnek nem adjuk ki.

3.7. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

3.8 .Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Q&C Magyarország Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Q&C Magyarország Kft.. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.

Cégünk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt., illetve a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A q-c.hu portál az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Q&C Magyarország Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

4. Az adatkezelő és feldolgozó adatai, elérhetősége

Név: Q&C Magyarország Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.
Cégjegyzékszám: 13-09-060340
Adószám: 10249725-2-13
E-mail: info@q-c.hu

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

A Q&C Magyarország Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Amennyiben a  Q&C Magyarország  Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van,

jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu